Karpatská 3273/11, Poprad

Odborná ambulancia neurológie pre dospelých


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je Tatramedia, spol. s r.o., IČO: 31652379 so sídlom Karpatská 3273/11 058 01 Poprad, Slovenská republika, zapísané do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka číslo 453/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“).


Ako užívateľ webových stránok nefys.sk (ďalej len „Užívateľ“) beriem na vedomie, že mám právo najmä požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, v prípade ak sú nepresné, a právo požadovať ich výmaz. Ďalej beriem na vedomie, že mám tiež právo najmä požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo vzniesť námietku proti ich spracovaniu, ako aj právo získať svoje osobné údaje od Prevádzkovateľa a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Pokiaľ sa domnievam, že moje osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnou úpravou, mám právo podať sťažnosť dozornému úradu. Týmto dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad pre ochranu osobných údajov.


Osobné údaje budú spracovávané za účelom:


·       skontaktovania sa s klientom v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, e-mailová adresa;


Právnym základom pre spracovanie mojich osobných údajov ako fyzickej osoby a Užívateľa v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, e-mailová adresa je ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vyššie uvedené účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a to skontaktovania sa s klientom.  


Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že nemusím udeľovať súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ si neželám, aby moje osobné údaje boli spracovávané pre vyššie uvedené účely.


Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú k naplneniu vyššie uvedených účelov a táto je ohraničená maximálnou dĺžkou plynutia premlčacích či prekluzívnych lehôt určených k uplatneniu práv alebo splneniu povinností, ktoré s účelmi spracovania súvisia.


Aktuálne platné znenie Poučenia o ochrane osobných údajov obsahujúce tieto a ďalšie informácie, je vždy uverejnené na webovej stránke nefys.sk.

SÚBORY COOKIES